layer
layer
layer
layer
layer


ทำไมต้องขอวีซ่าผ่านตัวแทน

ติดต่อขอวีซ่าง่ายๆด้วย ตัวแทน

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร

วีซ่าหมายถึงการอนุญาตให้เข้าประเทศ ซึ่งให้สำหรับการเข้าประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆ หรือเป็นการชั่วคราว (ไม่เกิน 90 วันภายในหกเดือน) วีซ่าประเภทนี้ให้สิทธิในการเข้าพื้นที่รัฐเชงเก้น ทั้งนี้ต้องเข้าเงื่อนไขอื่นๆ ในรเบื้องต้น พลเมืองสัญชาติไทย กัมพูชา ลาว และพม่า ต้องมีวีซ่าในพื้นที่เชงเก้น

กลุ่มประเทศเชงเก้นประกอบด้วย: ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ ปอร์ตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์

การพำนักในกลุ่มประเทศเชงเก้น เป็นระยะเวลานานต้องมีวีซ่าระยะยาว หากผู้ยื่นขอประสงค์ที่จะพำนักมากกว่า 90 วัน บุคคลนั้นต้องยื่นขอวีซ่าระยะยาวครั้งแรกในประเทศของตน

ในพม่า ลาว และกัมพูชา สถานทูตเยอรมนีจะทำการแทนสถานทูตฟินแลนด์ในเรื่องวีซ่า เอกสารประกอบ (เช่น จดหมายเชิญ) ควรแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน

ในประเทศไทยสถานทูตฟินแลนด์จะทำการเรื่องวีซ่าแทนประเทศเอสโตเนีย และสถานทูตฮังการีทำการแทนประเทศลัตเวีย ส่วนสถานทูตเยอรมนีทำการแทนประเทศลิธัวเนีย

Boss Pattaya Service - Copy Right 2009 -2012 All Right Reserved
Design By PattayaDesign.com - เสริมหน้าอก | เสริมจมูก | ทำตาสองชั้น
This site is Compatible with